Bankaların Kredi Kartı Taksitlendirme Sistemi

tarihinde yayınlandıKart Borcu Taksitlendirme, Kredi Kartı Borçları, Kredi Kartı kullanımı içinde yayınlandı
Banka Kredi kartları taksitlendirme
Banka Kredi kartları taksitlendirme

Banka Kredi kartları taksitlendirme ve Kredi Kartı Taksitlendirme’de Bankalar ve Borç Taksitlendirme Yapan Firmalar Arasındaki Fark Nedir?

Öncelikle bankaların genel kredi kart taksit sisteminden bahsetmek istiyorum. Daha önceleri mevcut taksit sayısı 12 olarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında taksitlerin 9 taksite çıkarılmasından  itibaren, tüketici ve iş yerlerinin baskısı sonucunda, taksit sayısı on iki  olarak yeniden gündeme gelmişti. Peki bu sayıların sonunda, borç taksitlendirme sistemi nasıl işliyordu? Türkiye Cumhuriyetinde kurulmuş, yerli ve yabancı bankaların taksitlendirme sistemleri aynı mıydı? Merkez bankası kara listesine dahil olan kartların durumu nasıl bir yer edindi. Bankalar Kara listeye alınan Kredi kartlarına karşı nasıl bir tutum şekli gösteriyordu. Şimdi bunların hepsine ayrıca açıklık getirip sizleri doğru bir şekilde bilgilendirilmenizi sağlayacağız.

  • Kredi Kartı Taksitlendirme Sorunları Listesine Göz Atacak Olursak;
  • Banka Kredi kartları taksitlendirme
  1. Kredi kartı taksitlendirme sistemi
  2. Kara Listeye giren kartların karşılanma şekli
  3. Kredi  kartı borç transferi
  4. Kredi kartı yapılandırma
  5. Taksitlendirme sözleşmesi
  6. Kredi kartı taksitlendirme kurumları

Kredi kartı borcu taksitlendirme konularını ele alan bu altı maddelik merak edilen cevaplar.

Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Konusunda Ne Bilmek İstiyorsunuz?

Banka Kredi kartları taksitlendirme sistemi

Sistemin içinde bulunan ve en başında gelen taksitlendirme sistemi, yapılandırma yapmak ve yapılandırma sonrası imzalatılan sözleşmeye bağlı kalmalarını şart koşmaktır. Hiç bir banka sözleşmelerini imzalatmadan  taksitlendirme yapmamaktadır.

Kara Listeye Giren Kartların Karşılanma Şekli

Banka Kredi kartları taksitlendirme

Merkez bankası kara listesine alınan kartların da durumu 1.madde ki açıklama ile aynıdır. Tek farkı ise, kara listelere alınan kredi kartlarının artık serbest avukatlık odalarına devredilmesi ve gereksiz 0 faiz veya benzeri kampanyalar örnek gösterilerek  sözleşmelerini imza altına almalarını sağlamaktır. İmzalar atıldıktan sonra bakalım neler oluyor?

Kredi Kartı Borç Transferi

Kredi kartlarının borç transferi dediğimizde aslında önemi olmayan gerekçesiz bir konudur. Çünkü hangi borçlu olursanız olun, diğer bankalar size borç transferini önerse bile, zaten sizin kendi bankanız da borcunuzu aynı şartlarda taksitlendire bilir.  Bu yüzden borç transferleri konusunda yapılan kampanyaların ayrıca bir tuzak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ve bu bankaların hiç birisi avukatlık olmuş kredi kartı borçlularına, borç transferi yapmamaktadır.

Kredi Kartı Yapılandırma

Kredi kartı yapılandırma konusuna gelince, yapılandırma yapan bankalar sizlere önce bir çok evrak imzalattırır. Bu evraklarda bulunan maddelerin bir çoğu sizin iyiliğinizden çok aslında borcunuzu geciktirdiğinizde veya ödemediğinizde kötülüğünüze işaret olacaktır. Belgelerin ana temasının başlıca maddesi ise, Borcunuzun ödenmediği taktirde, hapis cezası haklarına sahip olduklarının yazmasıdır. Bu sözleşme imzalanmasa bu hakları bulunmuyor Bunu da göz önüne almak gerekir.

Taksitlendirme Sözleşmesi

Banka Kredi kartları taksitlendirme

Sözleşmelerin kredi kartı yapılandırma altında yapılması zaten bir çok şeyi bizlere alelade açıklıyor. Bu sözleşme sonrasında borçlarınızın ödenmemesi durumunda, Bankalar 90 günlük idari takip süresinde borçlu ile görüşerek bu borcu tahsil etmeye çalışırlar. Borç ödenmezse 90 günden sonra ise kanuni takip süreci başlar. Eğer banka kanuni takibi başlatmışsa, bu çeşitli hacizler halinde borçluya yansır. Borçlunun varsa evine, arabasının veya maaşına haciz gelebilir.

Kredi kartı borçlusunun borçlarını, Eğer bu borcu icra tabi ki ve hacizler konduktan sonra varlık yönetim şirketleri devralmış ise, onlar da bu süreci devam ettirirler. Bu borcun ve hacizin silinmesi mümkün değildir.

Kredi kartı taksitlendirme kurumları

Banka Kredi kartları taksitlendirme

Kredi kartı taksitlendirme kurumları ise, kredi kartı borçlusunun borcunu, avukatlık durumlara düşmeden, yada hakkında hiç bir idari işlem yapılmadan, kredi kartı borçlarını uygun ekonomik faizler ile ödeyerek, yaklaşık 12 ay gibi taksitlendirme sürecine kadar götürebilen, ender firmalardır. Başka bir değiş ile, tüketici kredi kartı finansmanı diyebiliriz. Bu desteği size sağlarken üstelik, evrak, sözleşme, yapılandırma belgeleri gibi hiç bir şey imzalatıp sizi Risk altına sokmuyorlar.  Riskleri en aza indirip, adli makamların eline düşmeden işlem gören sistemi seçmek şimdilik daha mantıklı görünüyor. Kredi kartı borcu taksitlendirme işlemlerinizi bu şekilde yapmanızı diğer bir faydası ise, banka müşteri kuyruklarından kurtulmanız olacaktır.

Kredi Kartı Yapılandırma Yasası

Kanun No. 5915
Kabul Tarihi: 24/6/2009

MADDE 1 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Kurul, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak bu oranı yüzde kırka kadar arttırmaya, arttırdığı oranı yüzde yirmiye kadar düşürmeye veya belirtilen sınırlar dahilinde söz konusu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırmaya yetkilidir. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz.”

MADDE 2 – 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – 31/5/2009 tarihi itibarıyla, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa ya da kuruluşun avukatlarına veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine yazılı olarak, güncel tebligat adreslerini de belirtmek suretiyle müracaat ederek, ikinci fıkrada belirlenen usule göre hesaplanacak borçlarını üçüncü fıkradaki koşullardan birine göre ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde yirmibeşini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olurlar.

31/5/2009 tarihi itibarıyla, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da kart hamilinin anılan tarih itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcu 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanır.

İkinci fıkraya göre hesaplanan ödeme planına esas borç tutarının müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde defaten ya da taksitler halinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmez. Ancak, ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı;

a) 6 aylık vade için 1,04,
b) 12 aylık vade için 1,08,
c) 24 aylık vade için 1,18,
d) 36 aylık vade için 1,26,
ile çarpılarak hesaplanacak tutarın ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenir.

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak, plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

Bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Altı aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilir ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilir.

Bankaların kredi kartı alacaklarını temlik almış olan varlık yönetim şirketleri de kredi kartı borçlularının talebi halinde, bu madde gereğince işlem yapmak zorundadırlar. Temlik alacaklıları da bu madde kapsamındaki alacaklarıyla ilgili olarak bankaların yararlandıkları harç muafiyetlerinden yararlanırlar.

Bu madde, Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Uyarı: Kapanmış ve avukatlık duruma düşen kredi kartlarına, kredi kartı borcu taksitlendirme yapılmıyor.

 

Kredi kartı taksitlendirme konulu Kredi kartı taksitlendirme borcu yapılandırma kredi kartına taksit başladı mı başlıklı diğer makalemizde kredi kartı borcu taksitlendirme, kredi kartı taksitlendirme ve kredi kartı taksitlendirme 12 ay taksit taksitlendirme hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın